V hovorové řeči se často používá slovní obrat „obrátit se na právníka“. Ne každý právník má ale oprávnění poskytovat za úplatu právní služby. Některé činnosti jsou vyhrazeny výlučně jedné z právních profesí. V minulém článku jsme se věnovali situacím, kdy je vhodné obrátit se na notáře. Předmětem tohoto článku bude nástin pracovní činnosti advokáta a popis situací, kdy je vhodné se na něj obrátit.

Kdo je to advokát?

Zákon o advokacii stanoví, že advokátem je ten, kdo je zapsán do seznamu advokátů vedených Českou advokátní komorou. K tomu, aby mohl být člověk zapsán do seznamu advokátů, musí splnit řadu podmínek, zejména absolvovat magisterský studijní program práva na veřejné vysoké škole v České republice (v současné době se advokátem může stát pouze absolvent právnických fakult v Praze, Brně, Olomouci či Plzni), dále být bezúhonný, vykonat alespoň tříletou koncipientskou praxi a složit advokátní zkoušku.

Pouze advokáti mohou na území České republiky poskytovat právní služby ve všech věcech, soustavně a za úplatu. Při výkonu advokacie je advokát vázán pouze právními předpisy a v jejich mezích pokyny klienta. O všem, co se advokát  souvislosti s poskytováním právních služeb dozví, je povinen zachovávat mlčenlivost. Podstatné je, že každý advokát musí být pojištěn.

Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu (srov. § 1 odst. 2 zákona o advokacii). Z tohoto příkladmého výčtu lze vyjít při popisu, v jakých situacích se lze na advokáta obrátit.

Zastupování v řízení před soudy a jinými orgány

Velkou množinu práce většiny advokátů tvoří zastupování klientů v řízeních před soudy a jinými orgány. V běžné advokátní praxi se na advokáty klienti nejčastěji obracejí v souvislosti s občanskoprávním a trestním řízením.

Občanskoprávních řízení je celá řada. Může se jednat například o vymáhání dlužné částky, řízení o rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů a úpravu péče o děti nebo o spory z nejrůznějších smluv, nájemní věci, sousedské spory a mnoho dalších.

Příklad 1

Karel Mědílek má stavební firmu. Na základě objednávky Rostislava Fraňka pro něj vykonal stavební práce spočívající ve zhotovení základové desky pro dům pana Fraňka za celkovou cenu 800.000,- Kč. Po provedení prací vystavil panu Fraňkovi fakturu, avšak do současné doby mu nebylo zaplaceno. Pan Mědílek se obrátí na advokáta a domluví se, že advokát zašle panu Fraňkovi předžalobní výzvu k zaplacení dlužné částky a v případě nezaplacení bude podána na pana Fraňka žaloba. Varianta 1: pan Franěk se předžalobní výzvy zalekne a dlužnou částku uhradí. Varianta 2: pan Franěk ani přes výzvu dlužnou částku nezaplatí. Advokát pana Mědílka podá žalobu a v případě jejího úspěchu bude pan Franěk povinen zaplatit nejen dlužnou částku, ale i úroky z prodlení a náklady řízení, které vznikly panu Mědílkovi.

Chcete naše články odebírat ihned po zveřejnění ?

Nejnovější realitní články Vám budeme zdarma zasílat přímo na Váš e-mail. Neunikne Vám tak žádná novinka z realitního trhu. Přidejte se k dalším 500 + odběratelům.

Příklad 2

Pan Libor Čermák obdržel výpověď z nájmu bytu, který měl pronajatý od Petra Dopity. Nájem byl sjednán na dobu určitou, přičemž do konce nájemního vztahu zbývají ještě téměř dva roky. Pan Dopita ve výpovědi uvedl, že byt potřebuje pro svou dceru. Pan Čermák přijde na konzultaci za advokátem, který mu sdělí, že výpověď pana Dopity je neplatná. Jednak nebyl naplněn zákonný důvod pro výpověď (potřeba bytu pro dceru by mohla být výpovědním důvodem pouze u smlouvy na dobu neurčitou), jednak chybí poučení nájemce o jeho právu přezkoumat oprávněnost výpovědi soudem. Domluví se spolu, že vyrozumí pana Dopitu o neplatnosti výpovědi. Varianta 1: pan Dopita neplatnost výpovědi uzná a nadále nebude trvat na ukončení nájmu. Varianta 2: pan Dopita sdělí, že má výpověď za oprávněnou. V takovém případě by zřejmě advokát panu Čermákovi doporučil požádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi.

Příklad 3

Paní Květě Severové přijde od soudu žádost o rozvod manželství, kterou podat její manžel s tím, aby se k žádosti o rozvod do 5 dnů vyjádřila. Paní Severová navštíví advokáta. Ten jí po posouzení situace doporučí další postup, vysvětlí jí, jak bude řízení probíhat a v případě jejího zájmu ji může v celém řízení zastupovat.

Kromě zastupování klientů před soudy advokáti klienty často zastupují také v řízeních před správními orgány. Zde se může jednat například o zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí, zastupování v řízení o přestupcích, zastupování v řízení o vydání nejrůznějších povolení nebo zastupování v případě daňové kontroly.

Je vždy na zvážení, zda je smysluplné advokáta vyhledat. Jiná situace je v případě pokuty 500,- Kč za překročení rychlosti či neoprávněné parkování, jiná v případě, kdy hrozí ztráta řidičského oprávnění.

Udělování právních porad a sepisování právních rozborů

Udělování právních porad je „denním chlebem“ advokátů. Potřebujete-li právní poradu, lze doporučit vyhledat advokáta, který se na danou oblast specializuje nebo se jí často věnuje. Vždy je vhodné předem oznámit alespoň ve stručnosti téma porady a případně v předstihu zaslat advokátovi například e-mailem potřebné podklady.

Je-li problematika složitější, zejména vyžaduje-li prostudování odborné literatury či judikatury, advokát zájemci zpravidla nabídne zpracování právního rozboru, v němž písemně odpoví na otázky klienta, posoudí jeho situace a navrhne adekvátní řešení.

Sepisování listin

Na denní bázi se většina advokátů věnuje rovněž sepisování listin, například smluv. Zůstaneme-li u práva nemovitostí, bude se jednat nejčastěji o převodní smlouvy (kupní, směnné, darovací), případně smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy a další listiny.

Při převodu nemovitostí, který zprostředkovává realitní kancelář, jsou zpravidla právní služby součástí činnosti realitní kanceláře. Solidní realitní kanceláře zajišťují sepis smluv a úschovu kupní ceny u advokátů, případně mají vlastní právní oddělení.

Chcete-li nemovitost prodat, lze doporučit nechat advokáta zkontrolovat zprostředkovatelskou smlouvu, která je ze strany realitní kanceláře nabídnuta k podpisu. S ohledem na množství realitních kanceláří působících na trhu je zde poměrně velký prostor pro vyjednání lepších podmínek, eventuálně pro oslovení realitní kanceláře, která tyto lepší podmínky nabízí.

Jste-li na straně kupující, je třeba dbát zvýšené pozornosti před podpisem rezervační smlouvy. Následným krokem je totiž složení zálohy, přičemž je důležité, aby bylo v rezervační smlouvě jednoznačně uvedeno, v jakých případech se rezervační záloha vrací. Má-li kupující nebo prodávající nějaké zvláštní požadavky, které by měly být uvedeny v kupní smlouvě, je vhodné si je vymínit již před podpisem rezervační smlouvy.

Prodáváte-li nemovitost bez zprostředkování realitní kanceláří, nabízí řada advokátů vypracování veškerých listin s prodejem souvisejících. Zpravidla se bude jednat o smlouvu o smlouvě budoucí (rezervační smlouvu), samotnou kupní smlouvu, dohodu o advokátní úschově kupní ceny a přípravu návrhu na vklad. Z hlediska bezpečnosti transakce je důležité, aby výplata kupní ceny z advokátní úschovy byla vázána na zápis vlastnického práva strany kupující (a současně výmaz stávajících zástavních práv, pokud na nemovitosti váznou).

Obhajoba v trestních věcech

Obhájcem v trestní věci může být ze zákona pouze advokát. Trestní řízení má dvě základní fáze – přípravné řízení a řízení před soudem. V rámci přípravného řízení policejní orgán nejprve prověřuje, zda skutečnosti uvedené například v trestním oznámení nasvědčují tomu, že se stal trestný čin. V této fázi přípravného řízení často vyžaduje od podezřelých, svědků a dalších osob tzv. podání vysvětlení. Každý má právo na pomoc advokáta i při podání vysvětlení.

Pokud v rámci prověřování policejní orgán dospěje k závěru, že je odůvodněno trestní stíhání konkrétní osoby, vydá usnesení o zahájení trestního stíhání. V této fázi shromažďuje další důkazy a provádí výslechy svědků. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání je možné podat stížnost. Po ukončení vyšetřování musí být obviněnému umožněno prostudovat policejní spis a učinit návrhy na doplnění dokazování. Ve většině případů následuje podání obžaloby státním zástupcem.

O vině a trestu za trestný čin může rozhodnout pouze soud. Činí tak zpravidla v rámci tzv. hlavního líčení, kde je prováděno také veškeré dokazování. Po skončení hlavního líčení je pak soudem vynesen rozsudek.

Zkušený advokát vždy zhodnotí možnosti obhajoby a především pomůže obviněnému se zorientovat v trestním řízení. S ohledem na to, že důsledkem trestního řízení může být  nepodmíněný trest odnětí svobody, lze doporučit kontaktovat advokáta nejpozději při doručení usnesení o zahájení trestního stíhání.

Cena za právní služby poskytované advokátem

Advokáti nejsou povinni cenu právních služeb odvíjet od advokátního tarifu, na rozdíl například od notářů nebo exekutorů, kteří tolik prostoru na nastavení své odměny nemají. Ceny jsou tedy zpravidla smluvní.

Při výši odměny advokáta hraje roli to, zda je advokát uznávaným odborníkem na danou oblast, jaké má zkušenosti, pracovní vytížení i místo, kde působí.

V případě sepisu smluv používá většina advokátů odměnu úkonovou, tj. za konkrétní poskytnutou službu, např. sepis smlouvy. V případě darovací smlouvy se odměna může pohybovat kolem tří nebo čtyř tisíc korun, u kupní smlouvy kolem šesti nebo sedmi tisíc korun. Jde-li o vypracování kompletní dokumentace týkající se prodeje nemovitosti včetně advokátní úschovy, počítejte s cenou okolo 15 tisíc korun. V Praze nebo v případě vyšší ceny nemovitosti bude cena pravděpodobně o něco vyšší.

Jednorázová konzultace trvající například půl hodiny, která nevyžaduje důkladnější přípravu, by Vás neměla přijít na více než tisíc korun.

Není-li možné předem odhadnout časovou náročnost věci (typicky u soudních sporů), používá se hodinová sazba. Ta se pohybuje v běžných případech v rozmezí 1.500 až 3.000 Kč. Veškeré orientační ceny jsou uvedeny bez DPH. Je-li advokát plátcem DPH, je třeba počítat s navýšením o částku odpovídající DPH.

Někteří advokáti používají také odměnu podílovou, která se odvíjí od dosaženého výsledku. Například sjednávají určité procento z vysouzené částky. Výjimkou není ani tzv. success fee, tj. zvláštní odměna v případě úspěchu ve věci. Další eventualitou je ujednání, že advokátovi bude náležet v případě úspěchu ve věci případný přísudek, tj. vysouzená náhrada nákladů řízení po protistrany, případně její část.

Menší část advokátů používá při výpočtu své odměny tzv. advokátní tarif, což je vyhláška Ministerstva spravedlnosti, podle níž je odměnu také možné vypočítat. Je však dobré vědět, že advokátní tarif je v řadě případů nejasný, umožňující několik způsobů výpočtů. Pro předejití sporů o výši odměny proto lze doporučit zvolit jiný způsob výpočtu odměny, nebo si alespoň oboustranně ujasnit, podle kterého ustanovení advokátního tarifu se bude při výpočtu odměny postupovat.

Závěr

Článek se zabýval příkladmým výčtem případů, kdy se – především v oblasti nemovitostí – je vhodné obrátit na advokáta. Uvedeny jsou také orientační ceny, které lze za vybrané úkony očekávat.

Nejste-li si jistí, na jakého advokáta se obrátit, mohou Vám pomoci recenze na Googlu nebo Seznam.cz. Zde také zpravidla advokáti uvádějí, kterým oblastem práva se nejvíce věnují.

Máte nemovitost na prodej?

Vaši nemovitost prodáme rychle, bezpečně a za maximální možnou cenu.

Zavolejte nám na +420 731 500 700 (Po – Pá, 8:00 – 18:00) nebo nám kdykoliv napište a budeme Vás zpětně kontaktovat. Odeslání formuláře je nezávazné, poraďte se s námi ZDARMA.

* Položky jsou povinné