REALITNÍ KANCELÁŘ BRNO | VIZIO REALITY | ODHAD ZDARMA

Ochrana osobních údajů

Zájemce v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “obecné nařízení” či “GDPR”), uděluje souhlas se zpracováním a archivací svých osobních údajů společnosti Azolo reality s.r.o. (dále jen “správce”) v tomto rozsahu (pakliže veškeré tyto dále uvedené údaje Zájemce sdělí): jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (v případě, že to některý ze zvláštních předpisů vyžaduje) adresa trvalého či jiného pobytu, telefonní číslo, emailová adresa, údaje spojené s vlastnictvím nemovitostí, údaje uvedené na sociálních sítích a inzertních webech (Bazoš.cz, Sreality.cz, Facebook vč. Messengeru, Instagram Direct) a to za účelem zpětného kontaktování zájemce (telefonicky a emailem) z důvodu poskytnutí informací k nemovitostem (či jiných informací zájemcem požadovaných) a případnému následnému jednání o uzavření zprostředkovatelské či rezervační smlouvy anebo jednání směřujícího ke koupi či prodeji nemovitostí. V případě, že zájemce odeslal formulář týkající se náboru na pozici realitního makléře, pak uděluje souhlas ke zpracování jeho osobních údajů za účelem vyhodnocení, zda je zájemce pro tuto pozici vhodný a pro jednání se zájemcem. Osobní životopis zájemce, potažmo osobní údaje v něm uvedené, naše společnost nezpracovává. S osobními údaji bude nakládáno dle Zásad zpracování osobních údajů dostupných v patičce na našich webových stránkách https://azoloreality.cz/, se kterými byl zájemce před udělením tohoto Souhlasu a odesláním formuláře seznámen, což také stvrzuje zaškrtnutím políčka. Osobní údaje sdělené Zájemcem pomocí webových stránek budou využity na základě tohoto svobodně uděleného Souhlasu po dobu jednoho roku. V případě využití osobních údajů z jiného právního titulu, budou údaje využity po dobu, kterou ukládá GDPR či zvláštní předpisy. Zájemce uděluje svůj souhlas k níže uvedeným účelům:

1. Zájemce souhlasí s předáním jeho osobních údajů spolupracujícímu hypotečnímu poradci za účelem kontaktování zájemce (telefonicky či emailem) pro sjednání schůzky, jejíž účelem bude řešení financování nemovitostí a pomoc s vyřízením hypotečního či obdobného úvěru, v případě, že Zájemce projevil zájem o některou z nabízených nemovitostí.

2. Zájemce souhlasí s uveřejněním jeho recenze na webových stránkách https://azoloreality.cz/, kterou má zájemce možnost zaslat emailem či doporučenou poštou, v případě, že je zájemce naším klientem a byl přímým účastníkem realitního obchodu, např. prodeje či pronájmu nemovitosti. Správce si vyhrazuje právo recenzi neuveřejnit, v případě, že by poškozovala dobré jméno správce anebo se nezakládala na pravdě.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR, informuje, že:

  • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám, vyjma provozovatele zabezpečeného internetového úložiště dat
  • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a to zasláním emailu na info@azoloreality.cz s požadavkem odvolání jeho souhlasu, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.